Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Identiteit van de verkoper

Naam: Genot in ’t Glas - PYVO BV
Adres: Broekstraat 120 A, 9700 Oudenaarde, België
E-mail: info@genotintglas.be
Telefoon: +32 55 30 40 24
BTW-nummer: BE0878.353.608

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite "Genot in ’t Glas", beheerd door PYVO BV, Broekstraat 120 A , 9700 Oudenaarde, Belgïe. De Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die aangeboden worden op de website.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap "Genot in ’t Glas" PYVO BV, met ondernemingsnummer BE0878.353.608), met maatschappelijke zetel Broekstraat 120/A 9700 Oudenaarde België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de website wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 4.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een product of dienst op de website bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de gebruikers via de website.

Artikel 2 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

2.1 De Verkoper benadrukt zijn engagement om het vertrouwen dat u als Klant hem heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben; een recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Broekstraat 120 A, 9700 Oudenaarde, Belgïe, via e-mail op het adres info@genotintglas.be, of telefonisch op het nummer +32 (0)55 30 40 24.

2.2 De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens van Klanten, op basis van de gegevens die de Klant hem op de website hebben meegedeeld. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en de Verkoper verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden.Ze worden enkel door de Verkoper gebruikt voor de verwerking van bestellingen, met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, bv. via (nieuws)brieven / informatieve e-mails, als in het kader van de verpersoonlijking van de website in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Klanten.

2.3 De Verkoper zal dus de inlichtingen aangaande zijn Klanten niet verkopen, verhuren of commercialiseren aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf de klant te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

Artikel 3 – Beschrijving en beschikbaarheid van producten

3.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de website wordt geraadpleegd door de Klant, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten in ‘real time’ op de website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling van een Klant indien een bepaald product niet meer voorradig zou zijn. In het voorkomend geval dat bestelde producten niet meer op voorraad zijn, zal de Klant erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren. In geval de Klant de bestelling annuleert, zal hij die terugbetaald krijgen, op voorwaarde dat de bestelling reeds betaald was.

3.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren, maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 4 – Modaliteiten voor online aankopen

4.1. Aankoopprijs: De prijs van elk product dat op de website wordt aangeboden, wordt weergegeven in Euro, inclusief 21% Belgische BTW. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant. De producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper de prijzen na de verkoop wijzigt.

4.2. Leveringskosten: bij de bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.3. Om een bestelling uit te voeren kan de Klant het bestelformulier in te vullen dat op de website ter beschikking wordt gesteld, een e-mail te sturen naar het adres info@genotintglas.be of zijn bestelling telefonisch uit te voeren; via deze wegen zal hij ook de inlichtingen kunnen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie. Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

4.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

4.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil met de Klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden

4.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de Verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de Klant de integrale Aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 7).

4.7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet (o.a. informaticavirus).

Artikel 5 – Betalingsmodaliteiten

5.1. Voor de betaling van aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:

  • via bankoverschrijving
  • contant, bij afhaling

5.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de levering kunnen plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen bij het plaatsen van de bestelling. Het (de) product(en) blijven eigendom van de Verkoper zolang de volledige betaling door de Verkoper niet is ontvangen.

Artikel 6 – Verzending en leveringstermijnen

6.1. De levering van het/de product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op het door de Klant opgegeven adres aanbieden tussen 8u en 18u, tijdens werkdagen, en zal het pakje aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op het opgegeven adres, overhandigen. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de brievenbus met informatie over de te volgen procedure. Het is dan aan de Klant om zijn pakje af te halen of de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsmodus van het pakje overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken na de eerste aankomst van de bestelling, of indien hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper, die vervolgens contact zal nemen met de Klant om de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen eventueel bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist. De leverperiode wordt in de bevestigingsemail aangekondigd.

6.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product door de Klant in ontvangst is genomen, volgens de door het Lid gekozen leveringswijze, d.w.z. aan het gekozen leveringsadres of bij afhalen op het adres van Genot in 't Glas. De overdracht van risico aan de Klant geschiedt op het tijdstip van levering of afhaling. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de bezorger levert het bewijs van levering.

6.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten en voorbehouden te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering, moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje. De klant kan ook beslissen de levering te weigeren op het moment van de levering.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en retourmogelijkheden

7.1. De Klant heeft het recht de Verkoper in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

7.2. De retour van het product naar de Verkoper dient te geschieden binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn bestelling terug te sturen. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

7.3. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: PYVO BV, Broekstraat 120/A, 9700 Oudenaarde, Belgïe. De Klant mag de wijze van terugzenden kiezen, maar moet weten dat alle kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het product te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet kunnen voorleggen.

7.4. Modaliteiten van terugbetaling: in het geval dat de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 7.5.), de aankoopprijs aan de Klant terug te betalen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd product. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren via overschrijving op een bankrekening waarvan het rekeningnummer door de Klant aan de Verkoper wordt bevestigd. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

7.5. De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien het geleverde product duidelijk werd gebruikt, geopend, vervuild, en/of beschadigd. Het product moeten worden teruggestuurd in zijn oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de Klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. Indien een klant ten persoonlijke titel over een website beschikt en daar een link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de website "genotintglas.be" doorstuurt, moet verplicht vooraf toelating vragen aan de Verkoper. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de webite via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle gevallen, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op eenvoudig verzoek van de Verkoper.

Artikel 9 – Geschillen

9.1. In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de Klant de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verkoper via het contactformulier in de rubriek 'Contact ' op de website van de Verkoper, of rechtstreeks via het email-adres info@genotintglas. De Verkoper engageert zich om de Klant een antwoord op zijn vraag te bezorgen binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

9.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

9.3. Alle uitwisselingen tussen beide Partijen, hetzij via het contactformulier van de website, via email, via brief of via telefoon, die bewaard werden door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen om een geschil op te lossen.

9.4. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken